Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Chân Mây
  

Địa điểm: KKT Chân Mây – Lăng Cô
Quy mô: 500 ha

 Bản in]