Danh mục Dự án nhà ở xã hội
  
STT Tên công trình/Dự án  Địa điểm Diện tích (ha) Mục tiêu dự án Hình thức đầu tư, phương án thực hiện. Ghi chú
1 Dự án nhà ở xã hội tại lô XH1, thuộc khu E, đô thị mới An Vân Dương Lô XH1 thuộc khu E khu đô thị mới An Vân Dương Khoảng 3,8 ha - Xây dựng khu chung cư Nhà ở xã hội, đáp ứng đầy đủ các tiện ích xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối tượng đủ điều kiện mua nhà theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.
- Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.
Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; Tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật. Bổ sung thông tin chi tiết dự án kêu gọi đầu tư
2 Dự án nhà ở xã hội tại lô XH6, thuộc khu E, đô thị mới An Vân Dương Lô XH6 thuộc khu E khu đô thị mới An Vân Dương Khoảng 7,9 ha - Xây dựng khu chung cư Nhà ở xã hội, đáp ứng đầy đủ các tiện ích xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối tượng đủ điều kiện mua nhà theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.
- Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.
Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; Tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật. Bổ sung thông tin chi tiết dự án kêu gọi đầu tư
3 Dự án nhà ở xã hội tại lô XH1, thuộc khu B, đô thị mới An Vân Dương Lô XH1 thuộc khu B khu đô thị mới An Vân Dương Khoảng 1,85 ha - Xây dựng khu chung cư Nhà ở xã hội, đáp ứng đầy đủ các tiện ích xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối tượng đủ điều kiện mua nhà theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.
- Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.
Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài; Tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật. Bổ sung thông tin chi tiết dự án kêu gọi đầu tư

( Kèm theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh) 

 Bản in]