PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỂ KÊU GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Công văn số     /SKHĐT-XTĐT ngày      /      /2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Stt Tên dự án Lĩnh vực QĐ CTĐT/ GCNĐKĐT Ngày cấp Địa bàn Địa điểm  TMĐT
(tỷ đồng) 
 Diện tích (m2)  Thời gian khởi công Thời gian hoàn thành Tình hình triển khai Quốc tịch 
1 Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương TM 996 /QĐ-UBND 6/5/2021 Thành phố Huế Khu đất có ký hiệu TM-DV7, Khu A – Khu Đô thị mới An Vân Dương, thuộc phường An Đông                           3,916 86,216 Dự kiến 2022 2025 Đang lựa chọn nhà đầu tư  
2 Khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A tại Tứ Hạ phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà XD 18/CTCTCT-UBND  22/3/2021 thị xã Hương Trà Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà                              747 195,900 Dự kiến 2022 2026 Đang lựa chọn nhà đầu tư  
3 Trung tâm dữ liệu số tại khu khu A – Đô thị mới An Vân
Dương
CNTT  21/CTCTĐT-UBND 10/4/2021 Thành phố Huế Khu đất có ký hiệu TM-DV8, thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương                              279 6,597 Dự kiến 2022 2025 Đang lựa chọn nhà đầu tư  
4 Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà TM 1186/QĐ-UBND 19/5/2021 thị xã Hương Trà Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà                                68 7,400 Dự kiến 2022 2025 Đang lựa chọn nhà đầu tư  
5 Siêu thị vật liệu thông minh thuộc khu C- Đô thị mới An Vân Dương TM 19/CTCTCT-UBND  6/4/2021 Thành phố Huế Khu đất có ký hiệu DV22-1, Khu C – Khu Đô thị mới An Vân Dương, thuộc phường An Đông                              100 10,735 Dự kiến 2022 2024 Đang lựa chọn nhà đầu tư  
6 Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường tỉnh lộ 14B Huyện Nam Đông TM 1185/QĐ-UBND 19/5/2021 huyện Nam Đông thôn 11, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông                                12 4,151 Dự kiến 2022 2024 Đang lựa chọn nhà đầu tư  
7 Nhà máy sản xuất các loại dây bện và lưới tại huyện Nam Đông CN 1080/QĐ-UBND 14/5/2021 huyện Nam Đông Cụm công nghiệp Hương Hòa                                13 4,400 Dự kiến 2022 2023 Đang lựa chọn nhà đầu tư  
8  Khu Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất 20 Nguyễn Huệ TMDV 1210 /QĐ-UBND 21/5/2021 Thành
phố Huế
20 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh                              125              2,042.2 Dự kiến 2022 2024 Đang lựa chọn nhà đầu tư  
9 dự án Xưởng gia công cơ khí pallet công nghiệp   1451/QĐ-UBND 15/6/2021 Thị xã Hương Thuỷ Khu đất có ký hiệu DSX-46 nằm trên trục đường gom nội bộ số 01, thuộc cụm công nghiệp Thủy Phương                                  5            4,058.60 Dự kiến 2023 2024 Đang lựa chọn nhà đầu tư