Thống kê về lao động tỉnh
  

1. Dân số

Tính đến năm 2018, dân số tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.163.610 người, trong đó:

- Nam: 580.725 người

- Nữ: 582.885 người

- Mật độ dân số là 231 người /km2.

- Về phân bố, có 566.727 người sinh sống ở thành thị và 596.883 người sinh sống ở vùng nông thôn.

2. Lao động

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên là 636.537 người (trong đó lao động nữ 306.412 người).

3. Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư

- Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều: 5,03%

- Thu nhập bình quân đầu người một tháng: 3.136,4 nghìn đồng

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 99,99 %

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh: 97,25%

- Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh: 94,20%

 

 Bản in]