Thống kê về nông nghiệp
  

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 6 THÁNG NĂM 2020

     

 

Thực hiện

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với

cùng kỳ năm trước (%)

I.Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)

   

Lúa

28.692

99,2

Lúa đông xuân

28.692

99,2

Các loại cây khác

   

Ngô

965

92,5

Khoai lang

1.223

85,9

Lạc

2.763

94,8

Rau các loại

3.127

99,3

Đậu các loại

650

96,8

II. Sản lượng

 

 

Lúa đông xuân

170.643

94,4

 

 

 Bản in]