Thống kê về thương mại
  

DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 6 THÁNG NĂM 2020

     

 

Lũy kế 6 tháng

năm 2020

Cơ cấu
(%)

6 tháng năm 2020

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

20.268,2

100,00

95,20

Phân theo nhóm ngành hàng

 

 

 

Doanh thu bán lẻ

16.499,8

81,41

102,06

Dịch vụ lưu trú

421,7

2,08

48,03

Dịch vụ ăn uống

2.008,2

9,91

76,02

Dịch vụ lữ hành

38,9

0,19

40,07

Dịch vụ khác

1.299,6

6,41

86,21

 

 

 Bản in]