TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
  
Cập nhật:20/02/2023 10:14:39 SA

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung như sau:
1. Đối tượng lấy ý kiến:
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Doanh nghiệp, Hợp tác xã.
2. Nội dung lấy ý kiến:
- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (11) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (12) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.
- Nội dung trọng tâm nhóm đối tượng Doanh nghiệp, hợp tác xã lấy ý kiến như sau: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.
3. Hình thức lấy ý kiến:
- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi đến phòng Kinh tế ngành – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua hộp thư điện tử: hxatuan.skhdt@thuathienhue.gov.vn
- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn
4. Thời gian lấy ý kiến: Bắt đầu từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 và kết thúc vào ngày 05 tháng 3 năm 2023.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
 Bản in]